Verkorte huurvoorwaarden

Hieronder staan de verkorte voorwaarden betreft het verhuurmaterieel opgesomd:

 1. Alle prijzen zijn exclusief btw
 2. Geen meerprijs voor WA-verzekering
 3. Standaard All-risk verzekeringstoeslag van 8% over bruto huurprijs
 4. Eigen risico bij All-risk en Casco verzekering is € 1000,- per geval
 5. Schade door onoordeelkundig gebruik is voor rekening huurder
 6. Bij het meegeven wordt een geldig rijbewijs of paspoort getoond, de geldigheid wordt gecontroleerd door een medewerker van RentNoord of GroeNoord
 7. Dagelijkse (onderhoud) controles is verantwoordelijkheid huurder
 8. Toeslag voor schoonmaakkosten bij retour
 9. Toeslag voor brandstof aftanken bij retour
 10. Toeslag voor specifieke klaarmaakkosten/ pas maken speciale werktuigen
 11. Toeslag voor halen en/of brengen machine
 12. Toeslag voor kosten slijtdelen (messen)
 13. Betaling: binnen 14 dagen na factuurdatum
 14. In sommige situaties wordt betaling vooraf huurperiode verlangd
 15. Verrekening uren gebeurt per kwartaal of bij einde huurperiode
 16. Algemene verhuurvoorwaarden Fedecom 2017 zijn van toepassing, deze zijn hier te lezen.
 17. 1 dag = 24 uur, 1 week = 7x24 uur
 18. Als er een maximum aantal draaiuren op een periode zit, wordt dit boven de prijs vermeld. Extra draaiuren worden per uur belast
 19. Afbeeldingen in deze catalogus kunnen afwijken van het origineel
 20. Wij verhuren uitsluitend aan professionele bedrijven of partijen
 21. De RentNoord voertuigen zijn voorzien van een GPS volgsysteem
 22. Schades dienen altijd gemeld te worden
 23. Bij schade altijd een schadeformulier invullen
 24. AMS artikelen zijn niet mee verzekerd tegen diefstal
 25. U bent niet verzekerd bij doorverhuur door de huurder
 26. U bent niet verzekerd bij schade aan eigen zaken ten aanzien van de huurder
 27. U bent niet verzekerd bij verduistering door de huurder of diens personeel
 28. U bent niet verzekerd voor de schade die ontstaat door bespuiting, besproeiing, nevelen, verstuiving of soortgelijke werkzaamheden, van chemische of biologische groei- of bestrijdingsmiddelen als u dat tegen betaling doet.
 29. U bent niet verzekerd voor schade aan gewassen door bewerking en verwerking door het landmateriaal. Bijvoorbeeld: schade door een bietenrooier als gevolg van verkeerd afgestelde of beschadigde messen.
 30. U bent niet verzekerd tijdens de deelname aan of de voorbereiding van optochten, toertochten en andere soortgelijke evenementen.
 31. Kennisgeving inzake Gegevensbescherming
  Uw gegevens zullen worden verzameld en verwerkt door het mechanisatiebedrijf. In het kader van het beheer van een verzekeringscontract kan uw informatie door het mechanisatiebedrijf worden overgedragen aan de verzekeraar MS Amlin. Het mechanisatiebedrijf en MS Amlin zullen persoonsgegevens beheren overeenkomstig de wet- en regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. MS Amlin heeft persoonsgegevens nodig om verzekeringsdiensten van goede kwaliteit te kunnen leveren, en verzamelt enkel de persoonsgegevens die hiervoor noodzakelijk zijn. Dit kan persoonlijke informatie zijn zoals uw naam, adres, contactgegevens, identificatiegegevens, financiële informatie en risicogegevens. U kunt de volledige MS Amlin Kennisgeving inzake Gegevensbescherming terugvinden op www.msamlin.com/ kennisgeving-inzake-gegevensbescherming. Een papieren versie van deze kennisgeving is ook verkrijgbaar via de Data Protection Officer (DataProtectionOfficer@msamlin.com

Derdenbeding

 1. Huurder verklaart ermee bekend te zijn en er voor zover nodig mee in te stemmen dat het huurobject eigendom van een derde kan zijn of worden, of het huurobject kan zijn of worden verpand aan een derde, tot zekerheid van de betaling van alles dat deze derde van de verhuurder te vorderen heeft of mocht hebben.
 2. Als de derde afgifte van het huurobject vraagt vanwege niet nakoming van de verplichtingen van de Verhuurder naar de derde, geeft de huurder het huurobject op eerste verzoek af aan de derde of aan een door de derde aangewezen beheerder. De huurder zal zich daarbij niet op enig retentierecht of opschortingsrecht beroepen. Als gevolg van dit verzoek tot afgifte is deze huurovereenkomst van rechtswege met onmiddellijke ingang ontbonden.
 3. Als de situatie van sub b. zich voordoet kan de derde, in plaats van afgifte van het huurobject te vragen, de huurder ook een nieuwe huurovereenkomst voor het huurobject aanbieden voor de restant looptijd van de onderhavige huurovereenkomst en onder gelijke condities. De huurder is dan verplicht om op eerste verzoek van de derde die aangeboden huurovereenkomst met de derde te sluiten.
 4. Partijen sluiten de toepasselijkheid van de artikelen 7:226 en 7:227 Burgerlijk Wetboek geheel uit.
 5. Het hiervoor in lid a t/m d opgenomen derdenbeding kan noch door huurder, noch door verhuurder worden herroepen.